Saturday, March 11, 2017

GANAMOORTHY   RAG VARNAM
1 RE GM GA   ; GMGRE SRNSA, NSRGAM PMGA R SR
2 SRGRS NSRSN DNSRES RGMA, DPDNED PMGRS
3 RG   RG MA   ; DPD NDDPM GRGMPM PDPPM GMGRS
4 MMPPDD DDNNS RSRSNS DPND SNDP MA  , GA RS
5 GAM GMGRS RES NSNDP NDNE, SRGMP DMPA ;
6 PA DNES NSRGAM GARS RSRNSA DPDMPA SRGM
REGM GA   ; GMGRE SA  ; ……………………..
PA ;    ; DPPM MGGR RSRE; ; GA,MA, PA,   D
1 MA, PA, MPDND PDNSN SA,NE, SN NDP NDDPM
2 PADMP DNDP GAMPD PMGR SRGM PDNSA SNDPM
3 NNDDPM DDPPMG PPMMGR SRGRG RGMGM PDND SRGR
NSRS DNSN DPDN RSSN DPPM GMGRS RGM
4 SA, SNDPM GA,RE, SRSA, SRGMA PMDP NDSN
SA S SNNDP NEN NDDPM GAMPAD NE,SANE DPM
ENDS
My skype id is k.t.dasarathy.Those of you interested in learning carnatic flute via skype can add my skype id to your contactsk.t.dasarathy

Sunday, March 15, 2015

I am from chennai teaching carnatic bamboo flute via skype to many all over the world since 2002.I have also been teaching carnatic flute to students of IIT,Madras at their campus since 2002.Interested persons or groups can add my skype id k.t.dasarathy to their contacts


K.T.Dasarathy
    KRITHI- ALAIPAYUDHEY        SRG1MPMDNS        SNPM G M RS           
                       
                G1 HALF       
1    NSA RE;PA    PM GA; GA    GMPA    P R RE;    GMA RSA   
                       
    NSA NE;DA    NESA;PAPNSN    PA PP    MNP    GA MRS   
                       
2    NSARE,pnn    PMGA;    GAGMPA    PRRE;    GMARSA   
                       
    NSA NE;DA    NESA;PAPNSN    PAPP    MNP    GAMRS   
                       
3    NSARE,pnn    PM GA;    GAGMPA    PRRE;    GMARSA   
                       
    NSA NE;DA    NESA;PRrgrrs    NSNP    MNP    GAMRS   
                       
4    NSARE,pnn    PMGA;    GAGMPA    PRRE;    GMARSA   
                       
    NSA DnneDA;    NESA;PRrgrrs    NSNP    MNP    GAMRS   
                       
5    NSARE,PA    PMGA;    GAGMPA    PRRE;    GMARSA   
                       
    NSA Dnne;da    NESA;  ; ; ;    ;  ;    ; ; ;    ; ;   
                       
    ANUPALLAVI                   
                       
1    ; GMA DSD    SA; SASA;    PSA SSA    SNRS    SNPA ;   
                       
2                    SNPA NN   
                       
3        SA,NRE SA;    GMA RSA    SNRS    SNPA NN   
                       
4        nsrgamRSSA;    GMARSA    SNRS    SNPA   
                       
A    GAM DAD    MDMDNR    SNPA DANE    SANEPA    MNPGAMRS    REPEAT
                       
P    NSA RE,pnn    PM GA ;    GAGMPA    PRRE;    GMARSA   
                       
    NSANE ;DA    NE SA;     ; ; ;    ; ;    ; ; ; ;    ;
                       
                       
    CHARANAM                   
                       
1    ;DNED    MAPAPA ;    PPMPA    PA,PA    MPNN    PM GA ;
                       
2    ;DNED    MAPAPA ;    PPMNE    PA,PA    MPNN    PM GA;
                       
3    ;MDA NSA    NP PA,PA    MDA NRENP    MP    Dnd    PM GA;
                       
A    GGA MPA    RE RE  SA SA ;    NSA  RSA        RE NN    PM GA;
                       
B    G GA    MPA  P R RE    SA SA;    NSA RSA    RE NN    PM GA;
                       
C    ;GMA    DSD SA,N    RE SA;    GMARSA    SNRS    SNPA
                       
D    MA,DA,SD    SNRS SNPA    DNSA SNPA        MNP    GAMRS
                       
E    MA,DA,SD    SNRS  SNPA    DNSR    SNPA    MNP    GAMRS
                       
    SSAS PPAP    MMAM DDAD    MDAN    SNEP    MDAN    SA ;
                       
    GGAM    RRES    NRES    NPAP    MDANSNEP    MNEP GA;
                       
    SSSS PPPP    MMMM DDDD    MDDN    SNNP    MDAN    SA ;
                       
    NESRRRRE    RESR GAGA    GGM    RESSSA    SNRS    SNPA
                       
    GMDDDA    GMDNSA    NSRS    GAGMRS    RM GA;;    MM
                       
    GMDNE    SSS  SNRS SNPA    DNSR    SNPA    MNP    GAMRS
                       
    NSA RE,pnn    PM GA ;    GA GMPA    PRRE ;    GMA    RSA
                       
    NSA NE;DA    NE SA;    PR Rgrres    NSNP    MNP    GAMRS
                       
    NSA RE;PA    PM GA;    GA GMPA    P RRE;    GMA RSA   
                       
    NSA NE;DA    NE SA; ;    ; ;         ; ;    ; ;     ; ;   

Sunday, February 17, 2013

RASIGA PRIYA SR3GM2PD3N2S SN2D3PM2GR3S 1 PA MA GA, R SR GM PA ; PD DP MA PM GMGRE SND …. ……… 2 PD NN SA, RGM PA, DN SA,RES ND PM GARS RGM . . . ………. 3 PA DA NE ; NS RSA NDP MAP GA MRS RGM PA MGR …. 4 GRG DPD GRG SA, ND PM GRSA,S SNDDP MG RGM . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PMGRS DPMGR NDSNRS RGA RGRSN DNSR GA ; . . . . . . . .. 6 MA GA RE SN DD PM GM PD NE , SNDPM GA, RGM PD PA MA GA, R SRGMPA…………… MAGA RE SA……………………………………. CHARANAM NE ; SN SN DPM GMGRS RE ; SRGMA PMGM PA D 1 NE,PA, GA DA, MA, RE SA,RA, GA, MA PA DND 2 ND PM GR GA SR GA PM GA DPMNDP SN DPM GMPA D 3 NEDPMA DPMA PMA MA PMGRS NESRE SARE GMP 4 NE ; ; NDPAM GA RSA RE ; GM PDA MPMP DPM GMPMP MPDPD DNSRES PSA SNDPM SPA MGM PAD

Friday, July 6, 2012

GANAMOORTHY RAG VARNAM 1 RE GM GA ; GMGRE SRNSA, NSRGAM PMGA R SR 2 SRGRS NSRSN DNSRES RGMA, DPDNED PMGRS 3 RG RG MA ; DPD NDDPM GRGMPM PDPPM GMGRS 4 MMPPDD DDNNS RSRSNS DPND SNDP MA , GA RS 5 GAM GMGRS RES NSNDP NDNE, SRGMP DMPA ; 6 PA DNES NSRGAM GARS RSRNSA DPDMPA SRGM REGM GA ; GMGRE SA ; …………………….. PA ; ; DPPM MGGR RSRE; ; GA,MA, PA, D 1 MA, PA, MPDND PDNSN SA,NE, SN NDP NDDPM 2 PADMP DNDP GAMPD PMGR SRGM PDNSA SNDPM 3 NNDDPM DDPPMG PPMMGR SRGRG RGMGM PDND SRGR NSRS DNSN DPDN RSSN DPPM GMGRS RGM 4 SA, SNDPM GA,RE, SRSA, SRGMA PMDP NDSN SA S SNNDP NEN NDDPM GAMPAD NE,SANE DPM ENDS

RAG HAMSAMATHAM SONG PAANDUREETHI AROHANAM S R2 M2 P N2 S AVAROHANAM S N2 P M2 R2 S M & N HALF NOTES 1 : : : PA PM RE : RE SRE SA, SA SA RE : PA PA : : * * * * 2 : ; ; PA PM RE : RE SRE SA, S S SA RE :PA PA : : * * * * * 3 : : : PA PP RE :RE SSRSSA RE SA RPPAPA PA, PA, * * * * * * * * 4 : : : PA PP RE :RE SSRSSA SSSA RPPAPA PSSRSS * * * * * * _ * ** * * * * 5 : : : PA PP RE : RE PP RS SS RP PA SP SS RE SRS SS PP * * ** (fast) 6 : : : PA PP RE :RE SRE SA, : : : ; : SA : : * *