Friday, November 9, 2007

bowli rag

BOWLI

SA SA REGA; GAGA ;; ;; ;; ;;

SA RE GAPA DAPA ;; ;; ;; ;;

SASA RAGA; GAGA GARE GAPA DAPA

GDA, PA;DA GA, P GRSA SSPA PA,D SA SRESA

SA, SA RRGA GAGA GPA GRE GA PA; DAPA

GDA PA;DA PA;P GRSA SSPA PA, D SA SRESA

SSD PA, DA SA r GA GAGA GPA GRE GAPA DAPA

GA PdSA dSdSdS PPAGA GDAPA, DA GAP GRSA

SSD PAD SRGA; GAGA GdP GRE GA PA ds PAPA

GGA pDsa dSdSDA PPAGA GDA PA DA GA PGRSA

SRGRSD PDSRGA GAGA Gpdp GREGA PAdS DAPA

GA pds A; dsds DA PPAGA GDA DA, DA GA, PGARE

GA; ;; ;; ;; RE, ;; SA ;;;


ANUPALLAVI

GPA GREGA PA;;DP PPGA; DAPA PAP PGA;

;GPA DSA SNNE, D DAPA GPDAPA DA; ;;

GPA GREGA PA;; DP PPGA; DAPA PAP PGA;

;GPA DSA SNNE, D DAPA GPDAPA DA; ;;

GdP GREGA PA;; DP PPGA; DAPA PAPPGA;

GPA DSA SNNE, D DAPA GPDAPA DA; ;;;

;PGA PDA SASA SASA; SGAR SASARE SRGA;

; GREG GRSSDP GPDA PDA SNEDA PA GRESA

PGA PDA SASA SASA; SGAR SASARE GRGA

; GREG GRSSDP GPDA PDA SNDPA PA, GRESA

SARG RSD SRGA; GAGA Gpdp GRE GA Pads DAPA

GA pd SA; dsds DA PPAGA GDA PA,DA GA, PGARE

GA, ;; ;; ;; RE; ;; SA; ;;


CHARANAM

; RSAR GA; GA GAGA GA REGPA PA;; PA

GPAD PA; PA GA; GA, PDPPA DA; Pdp GRS

RSAR GA;GA GAGA GA REGPA PA;; PA

GPAD PA;PA GA; GA PDAPA DA Pdp gpgrGr

No comments: